Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web goldenpluscasino.click. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung và tài liệu được hiển thị trên trang web goldenpluscasino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, âm thanh, video, đồ họa, là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba đã cấp phép cho chúng tôi.

Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ tương ứng.

  • Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ robot, spambot, crawler hoặc phần mềm tự động khác để truy cập trang web goldenpluscasino.click.
  • Bạn không được sử dụng trang web này để gửi hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi xâm phạm đến các hệ thống hoặc dữ liệu của bất kỳ người nào khác.
  • Bạn cam kết không thay đổi, tạo ra sản phẩm phái sinh từ, hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung từ trang web này cho bất kỳ mục đích phi thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Trang web goldenpluscasino.click chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn cam kết không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc xâm phạm vào quyền của bất kỳ người nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ luôn hoạt động liên tục và không có lỗi. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

  • Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo vệ mật khẩu của mình và ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản của mình.
  • Bạn cam kết không sử dụng bất kỳ phương pháp hay công cụ nào để can thiệp vào hoạt động của trang web goldenpluscasino.click.

3. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải trên trang web goldenpluscasino.click. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi đã được đăng tải sẽ được coi là chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp trang web này hoặc bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp trang web.